ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

ทร.ปลูกปะการังปล่อยเต่าทะเลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

กองทัพเรือจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และแนวปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีพของสัตว์ตามแนวปะการัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล และพัฒนาพื้นที่หน่วยให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเก็บขยะชายหาดและพื้นที่โดยรอบ การปลูกปะการัง จำนวน 100 ต้น การปล่อยปลาและปล่อยเต่าทะเล และการดำน้ำเก็บขยะ บริเวณหาดเตยงาม

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ ให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เผยแพร่ให้สาธารณะชนทั่วไป ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์ของโครงการ และให้ความร่วมมือ ตลอดจนขยายผลการดำเนินโครงการในวงกว้าง
กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม