ตำแหน่งของคุณ Home

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"รศ.ดร.อนันต์ทองระอา"อธิการบดี"มทส."

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลับ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามลำดับ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ปัจจุบัน อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเชิงฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 Dr.rer.nat (Computational Chemistry) Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA, 1998 เริ่มปฏิบัติงานในฐานะพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2542

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี พ.ศ.2544 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี พ.ศ.2548 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (ISI Database) จำนวน 46 เรื่อง เป็นนักวิจัยได้มีผลงานศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยภายนอกระดับประเทศ นับแต่ปี พ.ศ.2543 -2561

ตำแหน่งทางด้านการบริหาร เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (พ.ศ.2560-2563) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2552 – 2560) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พ.ศ. 2548–2552) นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยมาโดยตลอด ให้ความสำคัญด้านการบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทในการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-Center of Excellence: CoE) เพื่อสร้างรากฐานระบบนิเวศวิจัยให้เข้มแข็ง รวมถึงนโยบายในการบ่มเพาะและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคต นับเป็นอธิการบดีคนที่ 5 นับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะบริหารและขับเคลื่อน มทส. ให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (University of Innovation & Sustainability)” ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่พัฒนาและนำเอา นวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะเวลา 4 ปี ของการดำรงแหน่งอธิการบดี มทส. (ระหว่างปี พ.ศ.2564–2568)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow