ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กกต.จังหวัดอ่างทองจัดชี้แจงกฎกติกาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ทั้ง43แห่ง

กกต.จังหวัดอ่างทอง จัดชี้แจง กฎ กติกา และวิธีการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. ทั้ง 43 แห่งของจังหวัด 809 คน เน้นย้ำสมานฉันท์รักษาสัมพันธภาพของคนในท้องถิ่นหลังเลือกตั้งนางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)ผ่านระบบทางไกล ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออ่างทอง พร้อมด้วย นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อำนวยการฯ ถ่ายทอดไปยังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีการเลือกตั้งทั้ง 43 แห่ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟังการประชุมชี้แจงครั้งนี้ 809 คน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำจังหวัดอุทัยธานี แจ้งตัวเลขการสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทั้ง 43 แห่ง ของจังหวัดอุทัยธานี(ระหว่าง 11 -15 ตุลาคม 2564) มีผู้สมัคร ทั้ง นายก อบต. จำนวน 101 คน และสมาชิก อบต. จำนวน 708 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 809 คน บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 43 แห่ง ได้เห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และมีหลายเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิม ทั้งข้อห้ามและวิธีปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นที่ผู้สมัครจะต้องรู้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาหลายปีโดยเฉพาะ อบต. ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนั้นจังหวัดอ่างทองจึงอยากจะเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด มีความเป็นกลางทางการเมือง , ผู้สมัครและผู้สนับสนุน จะต้องเคารพกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยไม่มีการจูงใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งอย่างเพียงพอ ที่สำคัญผู้สมัครและผู้สนับสนุนทุกคนจะต้องคำนึงถึงการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้คงไว้ซึ่งความเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อนบ้านที่ดี มีความสมานสามัคคี หากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยเรียบร้อย ไม่มีการผ่าฝืนกฎหมาย ก็จะส่งผลให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ก็จะได้สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียโอกาส

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม