ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"มทร.สุวรรณภูมิ"คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) แจ้งว่า บุคลากรมทร.สุวรรณภูมิ นำโดย นายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์ และนางศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ บุคลากรสังกัดกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ (Factors Affecting Team Work of Support Office Personnel In Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. เป็นการนำเสนอแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Microsoft Team Meeting

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม