ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง'ชาญชัยแสวงศักดิ์'เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า ๑ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุดทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม